Projekt

"Eko Głuszyca - tu mieszkam, tu żyję" - Montaż instalacji OZE na budynkach szkolnych.

Celem głównym projektu jest  poprawa stanu środowiska naturalnego Gminy Głuszyca i wynika on z założeń programu EKO GŁUSZYCA – TU MIESZKAM, TU ŻYJĘ.
Cel ten osiągnięty będzie przy pomocy wielu działań zarówno inwestycyjnych , jak i promocyjno-szkoleniowych. Większość z nich współfinansowana jest z funduszy zewnętrznych, zarówno z unijnych jak i grantów krajowych.

Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej z źródeł odnawialnych w Gminie Głuszyca , co wpisuje się w cel 3 osi priorytetowej RPO WD 2014-2020 –Zwiększenie poziomu produkcji energii ze  źródeł odnawialnych w województwie dolnośląskim. Osiągnięty będzie on poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej pochodzącej z sieci energetycznej, skąd energia pochodzi z elektrowni opalanych głównie węglem kamiennym i brunatnym. Wykorzystanie pomp ciepła do podgrzewu c.w.u. w szkołach spowoduje zmniejszenie zużycia oleju opałowego, którym zasilane są systemu grzewcze szkół w Głuszycy.

Projekt zgodny jest z założeniami i celami Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, a szczególnie z celem 4 : Ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów oraz dostosowanie do zmian klimatu i poprawa poziomu bezpieczeństwa.  

 Projekt zgodny  jest również z celem strategicznym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  Gminy Głuszyca :
Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych na terenie miasta .
Obiekty na dachach których zainstalowane będą instalacje fotowoltaiczne znajdują się na terenie Miasta Głuszyca. Po realizacji projektu zwiększy się ilość energii pozyskiwanej na terenie gminy z odnawialnych źródeł energii. 

 Planowana jest instalacja systemów fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej w:

  •  Szkole  Podstawowej Nr 2 w Głuszycy      15 kW
  • Szkole Podstawowej Nr 3 w Głuszycy       30 kW
  • Gimnazjum Publicznym w Głuszycy          2 x 5 kW  ( na obydwóch budynkach ) 

Oprócz instalacji systemów fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej  zamontowane zostaną także powietrzne pompy ciepła do podgrzewu ciepłej wody użytkowej  ze zbiornikiem 270 l  w:

  • Szkole Podstawowej Nr 2 w Głuszycy   - budynek nr 1
  • Gimnazjum Publicznym w Głuszycy.

Wykorzystanie pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody przyczyni się do zmniejszenia zużycia gazu, którym zasilane są systemy grzewcze szkół.

Wykorzystanie OZE do produkcji energii elektrycznej i cieplnej przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Projekt ma również pozytywny wpływ na realizacje zasady zrównoważonego rozwoju, gdyż głównym celem jest ochrona środowiska, a co za tym idzie cennych walorów środowiskowych na terenie Gminy Głuszyca.