Projekt

Harmonogram realizacji projektu grantowego

II nabór wniosków do projektu grantowego

Tytuł projektu: "Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy."

Cel Projektu: celem przedmiotowego projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie gmin OSI Doliny Baryczy: Wąsosz, Jemielno i Dobroszyce

Jest to projekt grantowy i polegać będzie na udzielaniu przez Grantodawcę grantów na przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dotyczące wymiany dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii oraz kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe.

Planowane jest wymiana wysokoemisyjnych kotłów grzewczych na następujące instalacje :

- ogrzewanie elektryczne wraz z fotowoltaiką
- pompy ciepła powietrze/powietrze

- pompy ciepła powietrze/woda
- kotły na pellet automatyczne 5 klasy

- kotły na biomasę automatyczne 5 klasy
- kotły gazowe kondensacyjne
- kominki z zamkniętą komorą spalania 5 klasy

Dopuszcza się montaż systemów fotowoltaicznych, zarówno jako źródeł ciepła do systemów elektrycznych , jak i wspomagających systemy grzewcze np. pompy ciepła.

Wielkość i moc instalacji określona będzie w uproszczonych audytach energetycznych, które opracowane zostaną po wyborze grantobiorców. Warunkiem podpisania umowy o powierzenie grantu z grantobiorcą na realizacje zadania będzie wykazanie w audycie odpowiedniego zmniejszenia emisji CO2 o min 30%.

Projekt realizowany będzie w ramach umowy partnerskiej 3 gmin gdzie liderem jest Gmina Wąsosz, Partnerami są Gminy: Jemielno i Dobroszyce.

Grantobiorcą może zostać mieszkaniec gmin Wąsosz, Dobroszyce oraz Jemielno, osoby fizyczne, podmioty inne niż osoby fizyczne (np. wspólnoty mieszkaniowe) posiadające prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu w odniesieniu do nieruchomości na której/których realizowany będzie grant i dysponuje tą nieruchomością w całym okresie realizacji projektu grantowego, tj. 5 lat od daty końcowej płatności na rzecz Grantodawcy.

Cele projektu osiągnięte zostaną poprzez:

- wymianę starych kotłów na nowoczesne urządzenia grzewcze w ilości minimum 208 szt.
- uruchomienie ich i produkcję energii cieplnej w ilości 9220 GJ rocznie
- zmniejszenie emisji CO2 o min 1544 Ton rocznie.

Dokumenty do pobrania:

Procedura relizacji projektu grantowego (aktualizacja z dnia 20 lipca 2020 r.)

Wniosek o udzielenie grantu 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Pełnomocnictwo

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości o zgodzie na realizację przedsięwzięcia

ZAŁĄCZNIK NR 3 - RODO

ZAŁĄCZNIK NR 4 - Pełnomocnictwo i zgoda na przeprowadzenie uproszczonego audytu energetycznego

ZAŁĄCZNIK NR 5 - Oświadczenie o pomocy de minimis w tym jednorazowych odpisach amortyzacji

Wzór wniosku o wypłatę grantu

Pełnomocnictwo

Wzór umowy